ประชุมมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี โดยมีนายพยับ สมใจนึก นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี
ตามคำสั่งเทศบาลเมืองจันทบุรี ได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองจันทบุรี และการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดังนี้
นายพยับ สมใจนึก ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี โดยให้รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารราชการของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ประกอบด้วย กองช่าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองช่างสุขาภิบาล
นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี โดยให้รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารราชการของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ประกอบด้วย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม
นายสมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี โดยให้รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารราชการของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี คือ สำนักการศึกษา
โดยมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรี จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกเทศมนตรี และเรื่องซึ่งรองนายกเทศมนตรีเห็นเป็นปัญหา หรือเป็นกรณีพิเศษที่ควรได้รับการวินิจฉัยจากนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี นำเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานโดยตรงต่อนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย สำนักคลัง สำนักปลัดเทศบาล กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน และสถานธนานุบาล สำหรับการติดต่อราชการในส่วนงานต่าง ๆ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ 0 3931 3669 “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”