ประชุมประชาคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรีและประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนภายในเขตเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)
การประชุมมีวาระที่สำคัญในเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามหนังสือสั่งการกำหนดรูปแบบของการประชุมประชาคมระดับเมือง กำหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตามที่ผู้บริหารคัดเลือกบุคคลหลากหลายอาชีพ รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลด้วย รวม 77 คน และจากประชากรร้อยละ 2 ของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งเทศบาล ใช้จำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 คือ 17,196 คน มาคำนวณ 2 % = 344 คน (ตัวแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2 % = 344 คน รวมกับเทศบาลฯ คัดเลือก 77 คน = 421 คน) ตามแนวทางหนังสือสั่งการ การประชุมครั้งแรกต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ของสัดส่วนคือ 421 x 60 %) 253 คน ซึ่งการประชุมในวันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามจำนวน 253 คน จึงต้องยกเลิกการประชุม ส่วนการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้ผู้เข้าร่วม 20 % ของจำนวนเกณฑ์ตามประกาศสัดส่วน (421 x 20%) = 84 คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 190 คน จึงทำให้ที่ประชุมสามารถขอมติจากผู้เข้าร่วมประชาคมได้ ในการเพิ่มเติมโครงการและครุภัณฑ์ ที่จะนำบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่เพิ่มเติม
โครงการที่ขอเพิ่มเติม
– เทศบาลดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ
– โครงการที่ใช้เงินรายได้สถานีขนส่ง จำนวน 2 โครงการ
ครุภัณฑ์ที่เพิ่มเติม
– เทศบาลดำเนินการ ตั้งไว้ปี 2563 จำนวน 8 รายการ
– เทศบาลดำเนินการ ตั้งไว้ปี 2564 จำนวน 14 รายการ
ครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติม
– สถานีขนส่ง ตั้งไว้ในปี 2563 จำนวน 2 รายการ
ทั้งนี้ เทศบาลฯ จะนำงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของประชาชนต่อไป