ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่เพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีนางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมประชุม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)