ประชุมประชาคม วันที่ 2 พ.ค.2562

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการจัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ที่เพิ่มเติม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมประชุมประชาคม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากการประชุมมีประชาชน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ในการประชาคมมีประชาชนให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2562 เป็นเอกฉันท์