ประชุมประชาคม ชุมชนย่อยที่ 10

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ประธานชุมชน และประชาชนชุมชนย่อยที่ ๑๐ ร่วมประชุมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนย่อยที่ ๑๐