24 เมษายน 2019

ประชุมประชาคม ชุมชนย่อยที่ 10

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ประธานชุมชน และประชาชนชุมชนย่อยที่ ๑๐ ร่วมประชุมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนย่อยที่ ๑๐

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์สี่สี

เรื่องก่อนหน้า

ประชุมประชาคม ชุมชนย่อยที่ 5และ6

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการป ... Read more