24 เมษายน 2019

ประชุมประชาคม ชุมชนย่อยที่ 5และ6

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา ความต้องการ เพื่อให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน ประธานชุมชน และประชาชนในชุมชนย่อยที่ 5 และ 6 ร่วมประชุม ณ ซอยท่าแฉลบ 2 (หน้าบ้าน สท.สุบิน กิจจานนท์)

เรื่องต่อไป

ประชุมประชาคม ชุมชนย่อยที่ 10

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนต ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

อบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรครู

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิ ... Read more