ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565

ข่าวฉบับที่  99 /2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมประชาคม เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาพร้อมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานจัดประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และแจ้งแนวทางการพัฒนาพร้อมกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน สื่อมวลชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี           ร่วมประชุม ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)

การประชุมประชาคมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำปัญหา ความต้องการของประชาชน กำหนดประเด็นการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ในครั้งนี้มีประชาชนทั้ง  16 ชุมชน และประชาชนที่สนใจ ร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก จากการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยราชการและเอกชน พร้อมทั้งสื่อมวลชน ร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทศบาลจะนำความต้องการและปัญหา        ไปพิจารณาตามลำดับขั้นตอน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม โดยบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ต่อไป

 

 

อังสุมาลิน  กลิ่นระรื่น ข่าว – พิมพ์ / ธานินทร์ มนัทยา  ภาพ /ปวิชญา  บุญรินทร์  ตรวจ