ประชุมดับเพลิงชุมชน

ข่าวฉบับที่  153 / ๒๕61

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร

วานนี้ เวลา 10.00 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในชุมชนและลดการสูญเสียที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน              พร้อมด้วย ร้อย รส.ทร.ที่ 3  มทบ.19 และประชาชนในชุมชนย่อยที่ 4 และ 13 ร่วมประชุม

ทั้งนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการจัดตั้งคูหาใช้สิทธิออกคะแนนเสียง ซึ่งเป็นหลักสากลหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย  ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. จึงขอเชิญผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านชุมชนย่อยที่ 4 และ 13 ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป นำบัตรประชาชนมาลงคะแนนออกเสียง เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว ณ ศาลเจ้าที่ตลาดล่าง (ริมน้ำ)

อังสุมาลิน  กลิ่นระรื่น ข่าว – พิมพ์ /  ธานินทร์  มนัทยา ภาพ / ปวิชญา บุญรินทร์ ตรวจ

วันนี้ (18 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ณ ศาลเจ้าที่ตลาดล่าง (ริมน้ำ) นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนางอังสนา รักความสุข รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในชุมชนย่อยที่ 4 และ 13 เข้าคูหาลงมติ ให้ความเห็นชอบ โครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนและปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิลงมติรับ หรือไม่รับโครงการดังกล่าว จำนวน 1,495 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 300 คน สรุปผลการลงคะแนน รับ 159 เสียง ไม่รับ 134 เสียง และบัตรเสีย 7 เสียง หากมีความคืบหน้าโครงการดังกล่าว เทศบาลจะดำเนินการแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป