ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน 👨‍🦰
จัดทำแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี
(ปี พ.ศ.2566 – 2570)
.
โดยมีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม 🖍📖
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นบน