ประชุมคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองจันทบุรี (ศปก.ทม.จบ)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองจันทบุรี (ศปก.ทม.จบ) โดยมีนายชวน ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน และ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี