16 ตุลาคม 2020

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

ยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่าแผงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดน้ำพุ) ประจำปี 2564

เรื่องก่อนหน้า

โครงการปรับปรุงยกระดับทางเท้าถนนมหาราช (ช่วงที่ 2)