11 มิถุนายน 2020

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชั้นล่าง

เรื่องต่อไป

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

การปรับปรุงผิวจราจรถนนอัมพวาและซอยแยก

img271