ประชุมคณะกรรมการชุมชนพบผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนพบผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ 5/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)