ประชุมกรรมการชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนพบคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายวรวิทย์     พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน ร่วมประชุมฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)