26 กุมภาพันธ์ 2020

ประชุมกรรมการชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนพบคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายวรวิทย์     พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เลขานุการนายก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน ร่วมประชุมฯ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นล่าง)

เรื่องต่อไป

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ ส ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประชุม อสม.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อ ... Read more