ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรี ขอขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการดำเนินการเลือกตั้งดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
ขณะนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้นำผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีอย่างไม่เป็นทางการ ขึ้นป้ายประกาศเป็นที่เรียบร้อย ณ บริเวณหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช และสำหรับประชาชนท่านใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ รอบที่สอง ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเปิดให้บริการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง โดยพิมพ์คำว่า stat.bora.dopa.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ หากผลการรับรองการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ผลออกมาอย่างเป็นทางการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองจันทบุรี จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป