ประชาคมดับเพลิงชุมชนย่อยที่ 5และ6

วันที่ 4 มีนาคม 2562

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบดับเพลิงชุมชน ในพื้นที่ชุมชนย่อยที่ 5 และชุมชนย่อยที่ 6

วานนี้ เวลา 15.30 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบดับเพลิงชุมชน ชุมชนย่อยที่ 5 และชุมชนย่อยที่ 6 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก  ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชนย่อยที่ 5  ชุมชนย่อยที่ 6 จำนวน 145 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม                  ณ ซอยท่าแฉลบ 2

การเกิดอัคคีภัยมักจะเกิดขึ้นในย่านชุมชนที่หนาแน่น ที่อยู่อาศัยยังเป็นแบบบ้านไม้ หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ที่ปลูกติดกัน ถนนเป็นซอกซอยและคับแคบ เมื่อเกิดเหตุทำให้รถดับเพลิงขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ถึงสถานที่เกิดเหตุ หรือเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยความยากลำบาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย     และลดความเสี่ยงความสูญเสียที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อเป็นไปตามเป้าประสงค์ ของประชาชนในชุมชนย่อยที่ 5 และชุมชนย่อยที่ 6 เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเรื่องระบบดับเพลิงชุมชน ทั้ง 2 ชุมชน โดยเทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเห็นถึงความสำคัญของการติดตั้งระบบดับเพลิงชุมชน  ซึ่งระหว่างการติดตั้งระบบดับเพลิงชุมชนนั้น จะส่งผลกระทบและเกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จากการประชุมประชาคมทั้ง 2 ชุมชน ประชาชนรับทราบและเข้าใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล และให้ความเห็นชอบในการติดตั้งระบบดับเพลิงชุมชน ของชุมชนย่อยที่ 5 และชุมชนย่อยที่ 6 ซึ่งเทศบาลเมืองจันทบุรี จะดำเนินการตามลำดับขั้น และจะจัดประชุมประชาคมเมืองอีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนร่วมพิจารณา จากนั้นจะนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาล ในอนาคตต่อไป

 

 

อังสุมาลิน  กลิ่นระรื่น  พิมพ์ / นน พงษ์พิสมัย ภาพ / ปวิชญา  บุญรินทร์ ผู้ตรวจ