7 พฤษภาคม 2021

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 1

หลักเหณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2

เรื่องต่อไป

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

เรื่องก่อนหน้า

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร