ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562