ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562