9 มิถุนายน 2021

ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศ สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 img174 img173 img172 img171 img170 img169 img168 img167 img166 img165 img164 img163 img162 img161 img160 img159 img158 img157 img156 img155 img154 img153 img152 img151 img150 img149 img148 img147 img146 img145 img144 img143 img142 img141 img140 img139

เรื่องต่อไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดแนบท้ายฯ (2) ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1)