ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการตรวจพัสดุประจำปี 2564 โดยวิธีการทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา

ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่