ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แก้ไข ครั้งที่ 3/2565

ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลเมืองจันทบุรี  ที่แก้ไข  ครั้งที่ 3/2565