ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ