ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แก้ไข ครั้งที่ 2/2565

ที่แก้ไข ครั้งที่ 2565