ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

1