ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-25670) เทศบาลเมืองจันทบุรี ที่แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี  เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองจันทบุรี  ที่แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

img284

img285

img286

img287