ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี (ระยะเวลา 1 ปี) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยฯ (e-bidding)

Leave a Comment