ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี ชนิดปริมาตรกระสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) (e-bidding)

Leave a Comment