ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าขนาดเล็ก ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าขนาดเล็กฯ