ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ (e-bidding)