ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์