ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลขายขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 49,000 ตัน โดยวิธีทอดตลาด

ประมูลขายขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี