ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประมูลขายขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 49,000 ตัน โดยวิธีทอดตลาด

เรื่อง ประมูลขายขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯ