ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าขนาดเล็ก ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถกระเช้าขนาดเล็ก (e-bidding)