ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองจันทบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองจันทบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570)