ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 90 เล่ม โดยวิธีเฉพาเจาะจง

จ้างสำเนาเอกสาร