ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี (ระยะเวลา 1 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยฯ (e-bidding)