ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินฯ

Leave a Comment