ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 5 (ร.ร.2) (e-bidding)

Leave a Comment