ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี

Leave a Comment