ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปี 2566