ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง จัดประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่เพิ่มเติม

จัดประชุมประชาคม