ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการลา มาสาย เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป