ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองจันทบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. …..

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การติดตั้งบ่อดักไขมันฯ)