คู่มือปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลเมืองจันทบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองจันทบุรี
เรื่อง  ประกาศการให้ใช้คู่มือปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลเมืองจันทบุรี
คู่มือปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณทม.จันทบุรี(65)