ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “ สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองจันทบุรี ใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกํานัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาล ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองจันทบุรีใส สะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ศาลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่ขอรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรของเทศบาลเมืองจันทบุรี ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของ ประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของ พระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้าง สุจริตชน เพื่อความมั่นคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566Leave a Comment