ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดการบริหารส่วนตำบลทรายขาว