ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ (การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)

การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น