ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1)

ประกาศห้องชุด (ภ.ด.ส.2)

ห้องชุด (ภ.ด.ส.2)

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯ