ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสดุเชื้ัอเพลิงและหล่อลื่น